Regulamin

Pobierz w pdf

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

I. Informacje ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego www.molamolawear.com (dalej „Sklep”) jest firma AQUATIC Anna Sobczak z siedzibą w Ząbkach; adres: 05-091 Ząbki, ul. Górnośląska 10A, NIP: 1250519560.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów realizowaną na odległość, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Informacje na temat towarów zamieszczone na stronie www.molamolawear.com nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 4. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu www.molamolawear.com, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

II. Dane kontaktowe

Obsługa Klienta:

kontakt telefoniczny: /+48/ 695 604 695 w dni robocze w godzinach od 9:00 -17:00

kontakt e-mail: info@molamolawear.com

III. Składanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienie w Sklepie może złożyć osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Klient”).
 2. Zamówienia można składać w Sklepie za pośrednictwem strony www.molamolawear.com.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się w Sklepie. Klient jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.
 4. Klient wskazuje na:
 • zamawiany produkt;
 • adres dostawy, na jaki ma zostać wysłany zakupiony produkt;
 • sposób dostawy;
 • sposób płatności.
 1. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
 2. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sklep zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, w rozsądnym czasie na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sklepu o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt 5) powyżej. Umowa sprzedaży między Sklepem a Klientem zawarta jest z chwilą potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji.
 3. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sklepem dotycząca zakupu towaru ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klienta, w których miejscem spełnienia świadczenia jest adres Sklepu.
 4. W przypadku niedostępności zamówionego produktu, w szczególności z uwagi na chwilowy brak produktu w magazynie bądź wyczerpanie zapasów danego produktu, Klient jest niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni, informowany o tym przez Sklep drogą elektroniczną lub telefoniczną. Sklep ma prawo zaproponować alternatywny produkt (świadczenie zastępcze), odpowiadający tej samej jakości i przeznaczeniu pierwotnie zamówionego produktu oraz tej samej cenie lub anulować zamówienie, rozumiane jako odstąpienie od umowy, o której mowa w pkt 5) powyżej.
 5. Propozycja Sklepu, o której mowa w pkt 8) powyżej nie jest wiążąca dla Klienta i tym samym ma on prawo nie przyjąć świadczenia zastępczego i odstąpić od umowy. W takim przypadku Sklep zwraca Klientowi całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.
 6. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem i braku możliwości realizacji zamówienia w tej części w terminie 7 dni kalendarzowych, Klient jest informowany przez Sklep o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
 7. Sklep rozpoczyna realizację zamówienia:
 • w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przelewem elektronicznym lub kartą kredytową za pośrednictwem PayPal lub PayU, natychmiast po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności;
 • w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przelewem bankowym, natychmiast po otrzymaniu przez Sklep wpływu przelewu na konto bankowe wskazane przy zamówieniu.
 1. Sklep w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu zamówienia zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail.
 2. Zamówienie zostanie wysłane do Klienta maksymalnie w przeciągu 7 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przedmiotu zamówienia lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia z powodu podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu dostawy.
 4. Ceny produktów wskazane na stronie Sklepu przy każdym z produktów są wiążące w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 5. Ceny produktów wskazane na stronie Sklepu:
 • wyrażone są w złotych i zawierają podatek VAT.
 • nie zawierają kosztów dostawy.
 1. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 2. Koszty dostawy pokrywa Klient.

IV. Formy płatności

 1. Dokonując zakupu w Sklepie Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty:
 • przelew elektroniczny lub karta kredytowa realizowane za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych PayU lub PayPal;
 • przelew bankowy wykonywany z dowolnego banku lub przekazem pocztowym na rachunek:
  93 1160 2202 0000 0002 4736 4844 (Millennium Bank).
 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. W razie niedokonania płatności w tym terminie, Sklep może wezwać Klienta drogą elektroniczną do realizacji płatności, w dodatkowym terminie nie krótszym niż 3 dni. Jeśli pomimo takiego wezwania Klient nie dokona płatności w dodatkowo wyznaczonym terminie, Sklep może anulować zamówienie w drodze odstąpienia od umowy.

V. Warunki reklamacji

 1. Sklep jest odpowiedzialny za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 2. Sklep odpowiada za wady produktu, wynikające z winy producenta, które istniały w chwili wydania produktu Klientowi (w przypadku odbioru osobistego) lub w chwili wysłania produktu (w przypadku dostarczenia przez kuriera), na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Jeżeli produkt ma wadę, Klient może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy produkt na wolny od wad lub go naprawi. Ograniczenie to nie ma zastosowania jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany lub naprawy produktu.
 • Jeżeli Klientem jest konsument, może on zamiast zaproponowanej przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 • Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 1. Jeżeli produkt sprzedany ma wadę, Klient może żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sklep może odmówić wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 2. Za naprawę uznaje się usunięcie wady powstałej wskutek błędów produkcyjnych i wad materiałowych lub wymianę na nowy produkt. Przez usunięcie wady rozumie się takie zabiegi, które przywrócą możliwość dalszego używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i aktualnym stanem zużycia. Po dokonaniu naprawy produkt może w sposób nieistotny dla jego funkcjonalności różnić się od jego pierwotnego stanu.
 3. Wadą nie jest i reklamacji nie podlega:
 • naturalne zużycie produktu w czasie jego eksploatacji,
 • uszkodzenie mechaniczne i chemiczne,
 • uszkodzenie powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania i niestosowania się do instrukcji prania i konserwacji załączonych do produktu,
 • zabrudzenie,
 • wada jawna, która była widoczna w dniu zakupu zakładając, że Klient w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
 1. Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego produktu wraz z opisem reklamacji oraz dokumentem potwierdzającym nabycie reklamowanego produktu w Sklepie (kopia paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego itp.) na adres: AQUATIC ul. Górnośląska 10A, 05-091 Ząbki. Mogą Państwo skorzystać z formularza reklamacji
 2. Reklamowany produkt należy odesłać rejestrowaną przesyłką kurierską lub pocztową. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem.
 3. Sklep w ciągu 14 dni od dnia otrzymania produktu ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go drogą elektroniczną bądź telefoniczną o sposobie dalszego postępowania.
 4. Zapisy z pkt V regulaminu Sklepu mają zastosowanie tylko na terenie państw na terytorium Unii Europejskiej.

VI. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

 1. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od niniejszej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia wskazana przez Klienta, inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą na adres Sklepu: AQUATIC; ul. Górnośląska 10A, 05-091 Ząbki lub pocztą elektroniczną na adres: info@molamolawear.com)
 3. Klient może skorzystać z  wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość,  – jednak nie jest to obowiązkowe. Klient może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.molamolawear.com. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, Sklep prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Zapisy z pkt VI regulaminu Sklepu mają zastosowanie tylko na terenie państw na terytorium Unii Europejskiej.

VII. Skutki odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.
 2. Zwrotu płatności Sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do czasu otrzymania produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Klient powinien odesłać lub przekazać produkt na adres: AQUATIC; ul. Górnośląska 10A, 05-091 Ząbki niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle produkt przed upływem 14 dni.
 4. Produkt powinien być zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwracany produkt prosimy wysłać wraz z etykietą produktu (jeżeli produkt ją posiadał), produkt nie może nosić śladów używania, nie może być uszkodzony i powinien być kompletny.
 5. Klient będący konsumentem w przypadku odstąpienia od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Wysokość tych kosztów szacowana jest na kwotę ok. 20 zł.
 6. Klient będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności produktu.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sklepem nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w odniesieniu do umów (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):
 • w której cena towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Zapisy z pkt VII regulaminu Sklepu mają zastosowanie tylko na terenie państw na terytorium Unii Europejskiej.

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Administrator (AQUATIC z siedzibą w Ząbkach przy ul. Górnośląskiej 10A) z którym Klienci mogą się kontaktować pod adresem mailowym: info@molamolawear.com
 3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 4. Powierzone dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu Klientów przetwarzane są przez Administratora w celu:
 • założenia konta Klienta i realizacji zamówienia Klienta,
 • wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i ust. 3 RODO);
 • marketingu produktów lub usług własnych, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
 2. Administrator zapewnia Klientom prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.
 3. Powierzone Sklepowi dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
 • Ustawie z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
 • Ustawie z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
 • Rozporządzeniu z dnia 29.04.2004r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
 1. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych przez Administratora jest dopuszczalne na podstawie przepisów prawa.
 2. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być także przekazywane wskazanym przez Administratora podmiotom trzecim w związku z realizowanymi usługami na rzecz Klientów, to jest Przewoźnikom, operatorowi płatności a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, to jest partnerom świadczącym:
 • usługi techniczne m.in. hostingowe, dotyczące rozwijania i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych,
 • usługi marketingowe,
 • usługi windykacyjne,
 • usługi księgowości, rachunkowości,
 • usługi doradcze, konsultacyjne.
 1. Dane osobowe Klientów, korzystających z usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu są przekazywane Przewoźnikom w procesie realizacji Zamówienia w celu obsługi procesu przesłania przesyłki nadanej przez Sklep.
 2. Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 3. Dane osobowe Klientów są chronione przez Administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.
 4. Dane osobowe Klientów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 5. Jeżeli Klient wprowadza w Sklepie dane osób trzecich w celu zawarcia lub wykonania umowy i udostępnia Administratorowi dane osobowe osób trzecich albo powierza przetwarzanie danych osobowych, Klient oświadcza, że posiada uprawnienie do wprowadzenia danych osób trzecich w Sklepie, na przykład posiada stosowną zgodę osoby trzeciej.
 6. Jeżeli dochodzi do udostępnienia przez Klienta danych osobowych osób trzecich, Administrator staje się administratorem danych osobowych wobec wprowadzonych danych i w przypadkach przewidzianych przez prawo spełnia wtórny obowiązek informacyjny wobec danych osób pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dotyczą (zgodnie z art. 14 RODO).
 7. Administrator zobowiązuje się:
 • dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych oraz do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności RODO;
 • nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane;
 • zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych;
 • do zabezpieczenia danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO;
 • pomagać Klientowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO;
 • udostępniać Klientowi informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z art. 28 RODO;
 1. Po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych przez Klienta danych osobowych Administrator, bez zbędnej zwłoki, od wykrycia naruszenia, zgłasza je Klientowi.
 2. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze Sklepu niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Administrator może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

IX. Wymagania techniczne i zastrzeżenia

 1. Strona internetowa www.molamolawear.com, za pośrednictwem której Sklep prowadzi sprzedaż, działa w technologii html.
 2. Do przeglądania i korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie dostępu do sieci Internet. Przeglądanie i korzystanie ze Sklepu wymaga przeglądarki internetowej w wersji np. IE 8, 9 i 10, Firefox 21.0 oraz 22.0,Safari 6, Opera 12, 12.1 i 15.0, Chrome 26 oraz 27.
 3. Korzystanie ze Sklepu wymaga takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która umożliwia przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies.
 4. Sklep zakazuje publikowania na portalu Sklepu treści o charakterze bezprawnym, w tym treści wulgarnych oraz treści naruszających dobra osobiste Sklepu, kontrahentów lub osób trzecich.

X. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronie www.molamolawear.com z możliwością jego pobrania oraz odtwarzania i utrwalania jego treści.
 2. Informacje, które Sklep przekazuje za pośrednictwem niniejszego Regulaminu, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827) stanowią integralną część umowy zawieranej między Sklepem a Klientem, o której mowa w pkt III 6) i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zmianami) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U 2014 poz. 827).
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Klientem a Sklepem jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 5. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza, w jakimkolwiek zakresie, praw przysługujących konsumentom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ani też nie może być w taki sposób interpretowane.
 6. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 7. Sklep może zmienić Regulamin z ważnych powodów. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.

 

slajd